Sweet Mixie, is a cute must-have children's book, celebrating uniqueness and diversity.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.sweetmixie.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.sweetmixie.com . Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die Sweet Mixie KVK 34257998 Vestigingsnr. 000010490485 Kanaalstraat 146 2 1054XN Amsterdam met u sluit.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via email. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sweet Mixie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sweet Mixie.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sweet Mixie te mogen claimen of te veronderstellen.

Sweet Mixie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sweet Mixie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sweetmixie.com op deze pagina.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen diverse (SweetMixie) producten. Het wisselende aanbod bestaat o.a. uit: boeken, speelgoed, en kleding.

Artikel 2 – Registratie
U kunt zich registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook ons Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U kunt in onze webshop betalen met iDeal of creditcard. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sweet Mixie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Post.nl (of een gelijkwaardige pakketdienst) verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 – 4 werkdagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
U mag het product binnen 7 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet ongebruikt zijn). Dit kunt u doen door een email te sturen naar dit adres. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 7 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en openen voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

In het geval van breuk of manco (aantal ontvangen stuks is minder dan op de pakbon) sturen wij u zo snel mogelijk de betreffende artikelen toe, uiteraard zonder verzendkosten. Wanneer u na het in gebruik nemen van het product nog tegen klachten aanloopt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen in overleg zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. U kunt uw klacht per mail sturen (zo snel en zo volledig mogelijk omschreven naar dit email adres.Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord kunnen geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.